سخن تيري است که در کمان است. اگر شکار خوب مي خواهي، بايد درست هدف بگيري. فرانکلین

                             بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است، مطمئن ترین راه برای

                              موفقیت  همیشه  این است که  فقط یک بار  دیگر تلاش کنی