همیشه آزاد هستی که ذهن خود را تغییر دهی و آینده ای متفاوت یا گذشته ای متفاوت را انتخاب کنی. ریچارد باخ

                             بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است، مطمئن ترین راه برای

                              موفقیت  همیشه  این است که  فقط یک بار  دیگر تلاش کنی