اهوازشهر من توفان را بگذران امسال دوباره پاییز آمد . اما پاییز اهواز این بار به جای خزان برگهای زرد درختان در حاشیه خیابان ،بدن های غلطان به خون سرخ فرزندان این مرزو بوم را در حاشیه خیابانهای این شهر به خزان کشاند . خزانی زود رس امروز اهواز را در نوردید و کوچه خیابانهای […]